Logopedė Kristina Murauskienė.

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedė:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Kaišiadorių r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (mokinio) kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;
 • šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui;
 • tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
 • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje; taiko savo darbe logopedijos naujoves;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius;
 • dalyvauja įgyvendinant gimnazijos veiklos planus (programas).

 

El. paštas

kristina.murauskiene@gmail.com

Naudinga nuoroda

www.elogopedas.lt