Ugdymas karjerai Kruonio gimnazijoje

Nuo 2012 m. lapkričio mėnesio Kruonio gimnazija dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas).

Projekto tikslas – modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams.

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis.

Jos tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui ir mokymo aplinkos į darbinę veiklą, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymo karjerai turinys apima keturias kompetencijų sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą ir karjeros įgyvendinimą.

Siekiama, kad mokiniai:

pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką,
rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją,
remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus,
remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus,
mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas,
būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

Ugdymo karjerai paslaugas gimnazijoje teikia karjeros koordinatorė Daiva Pašvenskaitė (psichologė). Individualios konsultacijos vyksta antradieniais ir penktadieniais bibliotekos patalpose.

Pagrindiniai dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai programa

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

NAUDINGOS NUORODOS INTERNETE:

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt
http://www.aikos.smm.lt
http://www.lamabpo.lt
http://www.eurodesk.lt
http://www.euroguidance.lt
http://www.kurstudijuoti.lt
http://www.ldb.lt
http://www.lamabpo.lt
http://www.cvonline.lt
http://www.kalba.lt