Profesinis orientavimas Kruonio pagrindinėje mokykloje

Mokiniams teikiamas profesinio orientavimo paslaugas sudaro trys paslaugų grupės:

ugdymas karjerai;

profesinis konsultavimas;

profesinis informavimas (įskaitant ir profesinį veiklinimą).

Ugdymas karjerai apima keturias ugdymo kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios, norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Profesinis konsultavimas apima keturias kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Profesinio konsultavimo tikslas – padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius.

Profesinis informavimas ugdo karjeros galimybių pažinimo kompetenciją.

Profesinio informavimo tikslas – rinkti ir tvarkyti profesinio informavimo tikslinių grupių poreikius atitinkančią informaciją, padaryti ją prieinamą teikti kiekvienam asmeniui ar asmenų grupei, sudaryti sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros projektavimo sprendimus, derinti saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Profesinis veiklinimas apima keturias kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Profesinio veiklinimo tikslas – įgyti praktinių ir patyriminių su profesija, karjera ir darbo pasauliu susijusių žinių ir įgūdžių.

PROFESINIO ORIENTAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

Individualios konsultacijos vyksta antradieniais ir penktadieniais bibliotekos patalpose.

 

NAUDINGOS NUORODOS INTERNETE

http://www.mukis.lt
http://www.aikos.smm.lt
http://www.lamabpo.lt
http://www.eurodesk.lt
http://www.euroguidance.lt
www.uzt.lt
http://www.ldb.lt
http://www.studinfo.lt/
http://www.cvonline.lt
http://www.kalba.lt