Socialinė pedagogė Ernesta Stepanenko.

Socialinė pedagogė padeda įgyvendinti lygias vaikų galimybes į švietimą, užtikrina jų saugumą, išsiaiškina ir šalina mokyklos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdytis socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą.

Socialinės pedagogės veiklos turinys:

  • dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikui kylančiais sunkumais, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas;
  • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
  • bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
  • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose, lanko vaikus jų namuose.

El. paštas

ernesta.stepanenko@kruonio.kaisiadorys.lm.lt

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija