Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui”

Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui”

Fiksavimas

 

,,MATEMATINIS MĄSTYMAS GYVENIMO KOKYBĖS PROJEKTAVIMUI“
NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060

PROJEKTO PRISTATYMAS

2020 m. rugsėjo 18 d. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ įgyvendinimo. Tai ilgalaikis projektas, truksiantis 2 metus. Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekte dalyvauja Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių r. Kruonio, Kauno rajono Domeikavos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ir Utenos švietimo centras.

              Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.

              Projekto pagrindinės veiklos: bendruomenės kompetencijų plėtojimas, siekiant matematiniu mąstymu grįsto gyvenimo kokybės projektavimo; matematinį mąstymą skatinančių priemonių sukūrimas ir jų praktinis taikymas.

               Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: pedagogai, pakėlę kvalifikaciją pagal bendrųjų įgūdžių mokymų programą ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui”; ugdymo karjerai praktikumų sukūrimas ir jų taikymas; metodikų sukūrimas; metodiniai susitikimai; matematinį mąstymą skatinančių priemonių įgyvendinimas; stebėsenos įrankių taikymas.

             Projektas prisidės prie:

partnerių strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant Gerą mokyklą;

Utenos r. savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams švietimo keliamo tikslo – besimokančios bendruomenės kūrimas diegiant inovacijas, tobulinant ugdymo procesą, plėtojant žmogiškųjų išteklių kompetencijas;

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos antro tikslo – skatinti asmenis ir ugdymo įstaigas orientuotis į aukščiausius rezultatus;  švietimo turinio įvairovę, atveriant daugiau erdvės mokinių, tėvų ir socialinių partnerių iniciatyvoms bei trečio tikslo įgyvendinimo – sudaryti galimybes vaikų individualių asmenybės gebėjimų plėtojimui skleistis; LR vyriausybės programos tikslo – darnaus švietimo kūrimo; Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Projekto vykdytojas – Utenos Dauniškio gimnazija. Projekto vadovė – Asta Skeirienė. Projekto koordinatorė – Ramunė Dasevičienė.

PROJEKTO PRODUKTAI:

Projekto pažangos stebėsenos įrankiai:
Mokinių pažangos stebėjimas (I įrankis)
Projekto pažangos stebėsena (II įrankis)
Ugdymo karjerai metodikos:
Praktikumas mokiniams
Praktikumas tėvams
Matematinių užduočių rinkinių pavyzdžiai:
Mokiniams
Mokytojams
Projektinės veiklos metodika

Nuotolinė projekto sklaidos konferencija ,,MATEMATINIS MĄSTYMAS GYVENIMO KOKYBĖS PROJEKTAVIMUI“ (konferencijos programa)